Xử lý nước thải, xử lý khí thải và quan trắc tư vấn lập báo cáo môi trường Việt Nam.