Xử lý nước thải, xử lý khí thải và quan trắc tại Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc.