Báo cáo ĐTM‎ > ‎

Đánh giá tác động môi trường dự án tiêu thoát nước

    Dự án tiêu thoát nước bao gồm hai loại chính là: Tiêu nước khu vực đô thị, tiêu nước khu vực dân cư và ruộng canh tác vùng nông thôn... Tuy nhiên ở đây chỉ đề cập đến loại dự án tiêu nước cho nông nghiệp và khu dân cư vùng nông thôn.

    Thành phần dự án tiêu thoát nước khu vực nông nghiệp bao gồm công trình tiêu nước đầu mối và hệ thống kênh tiêu. Công trình đầu mối tiêu nước có thể là cống tiêu nếu tiêu là tự chảy và trạm bơm tiêu nếu tiêu bằng động lực. Hệ thống kênh tiêu cũng gồm các kênh tiêu chính và các kênh nhánh.

    Dự án tiêu nước khu vực nông nghiệp thường phải xem xét nhiều phương án khác nhau để chọn phương án tiêu tốt nhất trên cơ sở phương án có khả năng tiêu thoát nước lớn nhất và hạn chế thấp nhất tình trạng úng ngập và thời gian úng ngập trong khu vực.

dtm-du-an-tieu-thoat-nuoc

    Một số tác động  môi trường có tính đặc trưng đối với hệ thống tiêu như:


    + Tác động môi trường của việc xây dựng các công trình đầu mối tiêu nước: Cống tiêu và trạm bơm tiêu: Được xây dựng trên bờ sông, không chiếm dụng nhiều đất đai nên ít có tác động xấu tới môi trường khu vực. Tuy nhiên, cần đánh giá một số tác động môi trường như:Thiệt hại do giải phóng mặt bằng và di dân (nếu có), tác động môi trường khi thi công xây dựng đối với dân cư khu vực xung quanh vị trí công trình, hiệu quả tiêu nước đối với khu vực tiêu do hoạt động của từng công trình tiêu đầu mối.

    + Tác động môi trường của xây dựng hệ thống kênh tiêu: Làm mất đất nông nghiệp để xây dựng tuyến kênh, gây tác động xấu tới các hộ dân phải di chuyển để lấy mặt bằng thi công, gây mất nơi cư trú của các động vật nếu tuyến kênh đi qua khu vực sinh sống của chúng, gây nên tình trạng xói lở bờ kênh và bồi lắng trong kênh.Tuyến kênh cản trở việc di chuyển của người và vật nuôi trong khu vực. Nếu kết hợp làm đường giao thông dọc theo tuyến kênh thì lại thành tác động có lợi cho giao thông nông thôn.

    + Tác động môi trường của hệ thống tiêu: Làm biến đổi chế độ thủy văn khu vực tiêu trong thời gian mưa lũ, giảm úng ngập cho khu vực nông nghiệp, cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

    + Đánh giá tác động môi trường cho các phương án tiêu nước: Các dự án tiêu nước đều đưa ra các phương án tiêu nước khác nhau. Vì thế đánh giá tác động môi trường cho dự án tiêu nước cần đánh giá so sánh các phương án và hậu quả môi trường của các phương án. Từ đó đưa ra ý kiến về chọn phương án tối ưu, hợp lý về mặt môi trường.