Đánh giá tác động môi trường nuôi trồng thủy sản Bắc Ninh

    Tháng 10 năm 2014 vừa qua môi trường Việt Bắc đã phối hợp cùng doanh nghiệp triển khai Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Đầu tư xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

    Xã Xuân Lai thuộc vùng trũng của huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Đây là một xã có nhiều điều kiện để phát triển nuôi trồng thủy sản.Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn xã vẫn chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, phát triển của người dân địa phương.
   
    Dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình” là một trong những dự án quan trọng nhằm chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn, chuyển đổi diện tích cấy lúa một vụ năng suất thấp và các ao hồ nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ sang chuyên nuôi trồng thủy sản tập trung, giải quyết việc làm và tăng thu nhập trong sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế.

khao-sat-nuoi-trong-thuy-san
Môi trường Việt Bắc khảo sát ao nuôi trồng điển hình của xã

    Dự án đã được UBNN tỉnh Bắc Ninh đồng ý về mặt chủ trương theo Quyết định số 1263/UBND-NN ngày 11 tháng 06 năm 2014.

    Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng cũng như khi dự án đi vào hoạt động có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực tới môi trường. Do đó, cần có những phân tích khoa học để từ đó xây dựng và đề xuất các biện pháp tổng hợp nhằm bảo vệ môi trường, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh” không nằm ngoài mục đích trên.

    Mục tiêu của dự án là chuyển đổi 35ha vùng thấp, trũng một vụ lúa không năng suất và các ao hồ nhỏ lẻ sang nuôi trồng thủy sản tập trung. Phấn đấu năng suất bình quân đạt từ 10 tấn/ha trở lên, tạo ra giá trị thu nhập và hiệu quả kinh tế cao, nâng cao đời sống của người lao động, tăng nguồn thu cho nông dân.

ao-nuoi-ca
Mô hình nuôi trồng thủy sản

    Tạo điều kiện để sử dụng hợp lý nguồn lao động nông nhàn và phát huy khả năng nghề nuôi trồng thủy sản của các hộ cá thể.     
    Tạo ra vùng sản phẩm tập trung có giá trị kinh tế cao, tiến tới xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho người lao động.

    Sử dụng hợp lý một số cá nhân có kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản nhằm phát huy năng suất lao động.
    
    Kết quả của dự án sẽ là cơ sở cho việc mở rộng quy mô chuyển đổi cơ cấu kinh tế hợp lý cho các vùng có điều kiện tự nhiên tương tự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như: xã Song Giang, Quỳnh Phú, Giang Sơn, Nhân Thắng..., cải thiện đời sống của nhân dân, góp phần xây dựng một diện mạo nông thôn mới.