Nâng cao quản lý hoạt động phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

    Để thực hiện nghiêm Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 5/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông và các sở, ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức, hiểu biết về nguy cơ, tác hại và trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong sản xuất – kinh doanh và sử dụng hóa chất theo quy định của pháp luật về hóa chất;

    Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở hóa chất trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất, kinh doanh, sử dụng và đặc tính của từng loại hóa chất cũng như kiểm tra năng lực ứng phó sự cố hóa chất của các cơ sở hoạt động hóa chất theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Công thương;

chon-lap-hoa-chat
    Định kỳ tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho người lao động liên quan của các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh theo quy định…

    UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, hướng dẫn, tuyên truyền trong việc sản xuất – kinh doanh, vận chuyển, sử dụng hóa chất của các tổ chức, cá nhân, đồng thời chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chuẩn bị lực lượng, phương tiện để kịp thời xử lý các sự cố hóa chất, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất xây dựng phương án ứng phó với sự cố hóa chất, phương án sơ tán người ra khỏi vùng nguy hiểm và tham gia cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố hóa chất theo quy định.

    Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan lập phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ứng cứu các tình huống khẩn cấp về sự cố hóa chất, thực hiện tìm kiếm, cứu nạn và tham gia ứng cứu khi có sự cố hóa chất xảy ra…

    UBND các huyện, thành phố, thị xã, ngoài chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật hiện hành về hóa chất, cần tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về sản xuất – kinh doanh và sử dụng hóa chất, vật liệu nổ của các cơ sở, tổ chức, cá nhân trên địa bàn…

    Đối với các đơn vị hoạt động hóa chất, phải có trách nhiệm chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác an toàn trong sản xuất – kinh doanh và sử dụng hóa chất nguy hiểm; xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính của hóa chất, đồng thời đảm bảo có đủ các trang thiết bị an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại theo quy định và đảm bảo khả năng ứng phó tại chỗ khi có sự cố hóa chất xảy ra…