Tư vấn môi trường

    Dịch vụ tư vấn môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo về môi trường và đề án bảo vệ môi trường chuyên nghiệp.

    Qua nhiều công trình dự án, Công ty chúng tôi đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường. Vì vậy chúng tôi luôn đáp ứng và tư vấn chuyên nghiệp nhất trong mọi công trình dự án lớn-nhỏ về:
    
   
dau-tich

dau-tich

dau-tich

Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

dau-tich

Giấy phép xả thải và gia hạn

dau-tich

dau-tich


hop-ban-moi-truong
Báo cáo xây dựng an toàn hóa chất tại Hải Phòng ngày 09-11-2014

tư-vấn-môi-trường-việt-bắc

Bảo vệ Đánh giá tác động môi trường tại Ninh Bình ngày 26-07-2014