Xử lý khí thải, xử lý nước thải tại Bắc Giang

    Tư vấn và xây dựng hệ thống xử lý khí thải và nước thải tại Bắc Giang.

    Bắc Giang là một trong những tỉnh có nhiều khu công nghiệp bao quanh điển hình là Khu công nghiệp (KCN) Đình Trám, KCN Vân Trung, KCN Nội Hoàng - Song Khê, KCN Quang Châu...v.v. Nhằm chung tay bảo vệ màu xanh cho môi trường sống của tỉnh Bắc Giang nói chung và các hộ dân sống xung quanh nhà máy khu công nghiệp nói riêng, Môi trường TNT đã phối hợp và xây dựng hệ thống xử lý khí thải và nước thải cho các nhà máy, xưởng sản xuất tại Bắc Giang.

    Môi trường TNT: Lĩnh vực hoạt động môi trường chính tại Bắc Giang:

    - Xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp
    - Xử lý khí thải, khí thải lò hơi và bụi
    - Tư vấn quan trắc môi trường
    - Tư vấn lập báo cáo xả thải
    - Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Bắc Giang
    - Cải tạo hệ thống xử lý nước thải, xử lý khí thải tại Bắc Giang.

    Một số dự án xử lý khí thải, xử lý nước thải đã thực hiện tại Bắc Giang:


xu-ly-khi-thai-tai-kcn-noi-hoang-song-khe
Lắp đặt xử lý khí thải tại KCN Nội Hoàng - Song Khê Bắc Giang

xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat-tai-bac-giang
Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tại Đình Trám Bắc Giang

xu-ly-khi-thai-phong-son-tai-bac-giang
Hệ thống xử lý khí thải phòng sơn tại Vân Trung Bắc Giang


he-thong-xu-ly-nuoc-thai-nganh-ma-tai-bac-giang
Hệ thống xử lý nước thải ngành mạ tại KCN Vân Trung Bắc Giang

xu-ly-bui-tai-Bac-Giang
Xử lý bụi tại Khu công nghiệp Quang Châu - Bắc Giang

xu-ly-nuoc-thai-cong-nghiep-tai-bac-giang
Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tại KCN Quang Châu Bắc Giang