Các thành phần ô nhiễm không khí

    Phân loại các chất gây ô nhiễm không khí cần phải xử lý

    DỰA VÀO TRẠNG THÁI VẬT LÝ

    +Dựa vào trạng thái vật lý các chất ô nhiễm được chia thành 3 nhóm:

    + Dạng khí: SO2 , NO, H2S, NH3, CO, NO2, SO3.

    + Dạng hơi (lỏng) như hơi dung môi hữu cơ, hơi axit.

    + Dạng rắn: các hạt như bụi, khói, thường có kích thước từ 0,1 đến 100 μm.

thanh-pha-o-nhiem-khong-khi

Ngoài ra còn phải kể tới:

- Ô nhiễm vật lý: nhiệt độ, độ ồn, rung, ánh sáng, độ ẩm, tốc độ gió..., ô nhiễm chất phóng xạ.

- Vi sinh vật: vi trùng, vi rút, nấm mốc…

CÁCH BIỂU THỊ NỒNG ĐỘ CÁC CHẤT ÔNKK

μg/m3; mg/l; mg/m3, g/m3 ; ppm(phần triệu thể tích); ppb, % (V).

- Quan hệ giữa ppm và mg/m3

Ở 25 0C và 1 atm (1,0133 bars)

mg/m3 = ppm x (M /24.45)

Ở 0 0C và 1 atm (1,0133 bars)

mg/m3 = ppm x (M /22.4)

M là trọng lượng phân tử của chất khí.

- Hiệu chỉnh nồng độ các chất trong khí thải

- Nồng độ chuẩn theo ôxy

Pn = Pđođược x (21 – n)/(21 – y)

trong đó : Pn = nồng độ đã hiệu chuẩn theo n% O2 (n = 3,5,7,9,11…)

y = nồng độ O2 đo được trong khí thải

- Nồng độ chuẩn theo 12% CO2

p12 = pm x 12/[CO2]m

P12 = nồng độ chất ô nhiễm ở 12% CO2

Pm = nồng độ đo được trong điều kiện lấy mẫu

[CO2]m = CO2 đo được khi thu mẫu.